คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปแบบ มคอ./TQF

รูปแบบ มคอ./TQF
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งานประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (E-edducation ส่วนการรับสมัคร)ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น