คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปแบบ มคอ./TQF

รูปแบบ มคอ./TQF
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ตารางสอบ ภาคการเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 


 ตารางสอบ ภาคการเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น