คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปแบบ มคอ./TQF

รูปแบบ มคอ./TQF
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น